Cesta bo, trdi minister Gašperšič

Koroško in Šaleško dolino je obiskal minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. Skupaj s sodelavci in predstavniki stranke SMC si je ogledal traso bodoče ceste. Povabili smo ga na pogovor.

Verjetno ste danes, ko ste se pripeljali v to okolje, tudi sami opazili, kako nujno potrebujemo boljšo cestno povezavo, ki jo je vaša vlada umestila v prostor. Upam, da razumete, da smo v tem okolju do tega vprašanja nezaupljivi. Zato vas bom še enkrat vprašala: cesta bo?

»Bo! Projekt 3. razvojne osi ni le enostranski pristop načrtovanja cestne infrastrukture, ki bi upošteval le prometno povpraševanje, ampak v največji meri upošteva tudi razvojne vidike regij in je prepoznan kot prioriteten in nujen. V zadnjem času so bili na projektu narejeni bistveni premiki in prepričevanja o potrebnosti tega projekta niso več aktualna.«.

Nam lahko poveste tudi bolj konkretno, kako so zastavljene nadaljnje aktivnosti, doslej še nisem slišala, kdaj lahko upamo, da bo »zasajena prva lopata«?

»Študija upravičenosti izgradnje nove cestne povezave na koridorju severnega dela 3. razvojne osi na odseku A1 Velenje – Slovenj Gradec, ki bo podala tudi možne scenarije izgradnje, je v fazi zaključevanja. Izbran najustreznejši scenarij bo skladno z Nacionalnim programom razvoja prometa vključen v operativni načrt vlaganj v cestno infrastrukturo. S tem načrtom bodo tudi natančneje opredeljeni stroški in podrobnejše razdelani terminski načrti izvedbe posameznih faz in etap tega projekta. Prvi 6-letni operativni načrt bo predvidoma pripravljen in sprejet na Vladi RS v prvi polovici letošnjega leta.

Skladno s predvideno dinamiko projekta bo v letu 2018 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Temu bo sledila objava razpisov za gradnjo in začetek gradnje. Vse aktivnosti od predhodnih del do gradnje se bodo izvajale skladno z ugotovitvami iz zgoraj prej omenjene študije in v okviru finančnih sposobnosti investitorja gradnje.«

In kdaj bi se potem lahko po novi cesti tudi zapeljali?

»Po okvirnem terminskem planu naj bi bila nova cestna povezava A-1 – Velenje – Slovenj Gradec, kot celota predana prometu leta 2023, posamezne zaključene funkcionalne etape pa lahko sukcesivno tudi prej.«

Od kod denar za to naložbo?

»Za financiranje pripravljalnih del ima DARS kot investitor gradnje v predlogu Načrta izvajanje koncesije za letos predvidena sredstva za naročilo in začetek izdelave projektne dokumentacije tako za odsek Šentrupert – Velenje kakor tudi odsek Velenje – Slovenj Gradec. Sredstva za pridobitev nepremičnin bodo v letu 2017 zagotovljena v državnem proračunu iz namenskih virov, ki se črpajo iz prihodkov iz naslova nadomestila za ustanovitev stavbne pravice za cestninske ceste. Finančna sredstva za izvedbo predhodnih del so torej zagotovljena. Za dolgoročno financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije za samo izgradnjo ceste od A-1 do Slovenj Gradca pa Ministrstvo za infrastrukturo in DARS, d. d. usklajujeta predlog različnih možnih virov financiranja.«

Celoten pogovor si preberite v današnjem Našem času, št. 11.