78.200 evrov za razvoj kmetijstva ter podeželja

Mestna občina Velenje je na spletni strani objavila Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v letu 2023. Rok za oddajo vlog je 31. marec 2023. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 78.200 evrov, od tega za ukrepe 1, 3, in 5 skupaj 67.700 evrov ter 10.500 evrov za ukrep 6.

Sredstva so namenjena za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
  • Ukrep 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (de minimis)
  • Ukrep 5: Pomoč za gozdarstvo (de minimis)
  • Ukrep 6:  Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež ter del obdelovalnih kmetijskih površin v občini in opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj 1 ha obdelovalnih kmetijskih površin, imajo v lasti gozdne površine, nadalje kmetijska gospodarstva, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji ali so v postopku registracije, ter registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.