22. marec – svetovni dan voda

Življenje je izšlo iz vode, ki je osnovni pogoj za njegovo ohranjanje. Je hrana, je zdravje, je narava, je energija. Voda ne nazadnje pomeni enakost in enakopravnost. Zaradi vsega naštetega je pravica do vode izvirna in osnovna človekova pravica, kot tudi pravica vseh vrst, ki živijo na tem planetu.
Viri in zaloge čiste pitne vode niso brezmejne. Zato moramo z njimi gospodariti trajnostno; zato moramo z vodami ravnati tako, da bodo čista in vsem dostopna naravna dobrina.
Slovenija je s pitno vodo bogata država, kar ne opravičuje nerazumnega razmetavanja z njo. Za prehranske namene je porabimo samo dvajsetino od vse načrpane, vso ostalo bi lahko nadomestili s padavinsko vodo. Le – to naša zakonodaja obravnava kot komunalni odpadek in ne kot naravni vir. Še več, vire pitne vode prepuščamo privatizaciji, ki se tako bogati z našim naravnim bogastvom. Tako v trenutni gospodarski in družbeni stiski izgubljamo milijone EUR vsako leto.
Vsi ljudje imamo izvorno pravico do enega od osnovnih življenjskih pogojev, to je do zadostne količine varne in fizično ter cenovno dostopne vode za osebno in domačo uporabo. Osnovne človekove pravice sta skupnost in država dolžni zagotavljati vsem svojim članom oziroma prebivalcem.
Zato v društvu Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije – TRS in Stranki za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije – TRS podpiramo vpis pravice do vode v Ustavo RS in zahtevamo, da se odločanje o tem čim prej uvrsti na zasedanje Državnega zbora.