V obvestilu Društva etažnih lastnikov neresnice

Mestna občina Velenje se je odzvala na obvestilo Društva etažnih lastnikov v zvezi z etažno lastnino na Stantetovi ulici v Velenju. Kot je znano, so ti tam pravdo, povezano z etažno lastnino, izgubili. V obvestilu krajanom Društvo etažnih lastnikov navaja, da so etažni lastniki iz lastnih sredstev urejali in vzdrževali sedaj občini dodeljena zemljišča. Na občini pa ugotavljajo, da ta trditev ne drži, saj so kot lastniki zemljišča, le-tega ves čas vzdrževali in urejali. Parcele, ki pa so s sklepom sodišča določene kot pripadajoče zemljišče, spadajo po koncesijski pogodbi v cono II, za vzdrževanje katere v celoti skrbi koncesionar. Letni strošek vzdrževanja teh zelenic, brez urejanja drevnine in grmovnic, znaša približno 3 tisoč evrov. Tudi za zunanja parkirišča, ki spadajo v modro cono C, skrbi koncesionar (letno in zimsko vzdrževanje). Ocenjen letni strošek tega vzdrževanja znaša malo manj kot 6 tisoč evrov,« so zapisali in dodali, da izvajajo na Stantetovi ulici in Kardeljevem trgu najnujnejša dela preprečitve pretoka vode skozi razpoke v garažne bokse ter sanacijo poškodovanih betonov), opravljajo tudi korodiranja armatur na mostovih za pešce in ostalih konstrukcijah v območju garažnih boksov. Sanacije izvajajo izključno zato, da preprečijo morebitno škodo na avtomobilih najemnikov garaž in zaradi varnosti uporabnikov ter mimoidočih oseb«. Na občini tudi zanikajo druge obtožbe iz obvestila, kot je recimo prodaja parkirnega prostora nekomu, ki ne živi v soseski. Sicer pa pripravljajo projektno dokumentacijo, ki predvideva odstranitve vseh vrat s pokritih parkirnih prostorov. Parkirna mesta bodo uredili tako, da bodo namenjena resnično le parkiranju vozil in ne za delavnice oz. skladiščenje različnih stvari, za kar garaže sedaj uporabljajo nekateri stanovalci.

Pripravili so tudi skico, iz katere je razvidno, da stavbe ohranjajo določena pripadajoča zemljišča v obsegu, ki ga potrebujejo za normalno rabo, vključno z dovozi in dostopi, ter prostori za smetnjake. Pripadajoča zemljišča bodo morali etažni lastniki urejati in vzdrževati sami ter tudi kriti stroške za to.

Na povezavi najdete tudi pravnomočen sklep, s katerim je Višje sodišče v Celju potrdilo sklep Okrajnega sodišča v Celju in tako razsodilo, da niti garažni objekti niti zunanji parkirni prostori na Stantetovi ulici v Velenju, ne predstavljajo pripadajočega zemljišča.